យុវវ័យនិងការរស់នៅម្នាក់ឯង

យុវវ័យនិងការរស់នៅម្នាក់ឯង


នៅពេលធំពេញវ័យយុវវ័យមួយចំនួនតែងតែមានគំនិតរស់នៅបែកពីក្រុមគ្រួសារ ជាពិសេសអ្នកនៅតាមបណ្តាលខេត្ត។អ្នកខ្លះមករស់នៅជាមួយបងប្អូន នៅជាមួយមិត្តភ័ក្ត ឬ នៅម្នាក់ឯង ដើម្បីមករៀនបន្ត ឬដើម្បីមករកការងារធ្វើជាដើម។ តើការបែកចេញពីគ្រួសារមានផលវិជ្ជមាន និង អវិជ្ជមានបែបណាខ្លះ?