ប្តេជ្ញាខ្លួនឯងដើម្បីអនាគត

ប្តេជ្ញាខ្លួនឯងដើម្បីអនាគត


ការរស់នៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃតម្រូវអោយមនុស្សម្នាក់ៗមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីអោយជីវិតរស់ស្រួលនៅថ្ងៃអនាគត។ អ្នកគួរផ្តោតទៅលើចំនុចមួយចំនួនហើយចំនុចទាំងនោះ គឺវាគួបផ្សំជាមួយចំនុចតូចៗមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចាប់អារម្មណ៍។