វិធីសាស្រ្តធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរ

វិធីសាស្រ្តធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរ


ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗប្រាកដណាស់ថាអ្នកណាក៏ជួបរឿងលំបាកដែល​ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះរៀងងើបឈរដោយខ្លួនឯង ហើយកុំព្យាយាមធ្វើបាបខ្លួនឯងដោយអត់ញាំអត់គេងព្រោះតែបញ្ហាទាំងនោះអោយសោះព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែធ្លាក់ក្នុងភាពលំបាក នឹងបាក់ទឹកចិត្ត៕