តើគួរ​ធ្វើការបណ្តើររៀនបណ្តើរឬ​រៀនចប់ទើបរកការងារ

តើគួរ​ធ្វើការបណ្តើររៀនបណ្តើរឬ​រៀនចប់ទើបរកការងារ


ជាប្រធានបទពេញនិយមសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីជាពិសេសអ្នកមកពីបណ្តាលខេត្តមកសិក្សាបន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ យុវវ័យមួយចំនួនគិតថារៀនចប់ទើបរកការងារធ្វើប៉ុន្តែមានយុវវ័យមួយចំនួនទៀតគាត់បានគិតផ្ទុយពីនេះវិញ។ តើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើអោយមានមតិពីរប្រឆាំងគ្នាបែបនេះ?