យុវវ័យនិងដំណើរកម្សាន្តនៅក្រៅប្រទេស

យុវវ័យនិងដំណើរកម្សាន្តនៅក្រៅប្រទេស


ក្នុងប្រទេសទីកន្លែងដើរកម្សាន្តមានក៏មានច្រើនពិតមែនតែសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពច្រើនគេនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីស្វែងយល់ពីទំនៀមទំលាប់ និង ការរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ម៉្យាងវិញទៀតក៏អាចអោយយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ និង ចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនទៀត៕