១០យ៉ាងបំពេញន័យឲ្យជីវិតទោះគ្មានស្នេហា

១០យ៉ាងបំពេញន័យឲ្យជីវិតទោះគ្មានស្នេហា


សម្រាប់់អ្នកដែលគ្មានស្នេហាពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាឯការនៅពេលដែលនៅម្នាក់ឯង ។ តើមានវិធីសាស្រ្តបែបណាខ្លះដើម្បីបំបាត់អារម្មណ៍ដ៏កណ្តោចកណ្តែងមួយនេះ។