ចង់​ចេញ​រកស៊ី​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​គិត​លើ​ចំណុច​ទាំង​នេះ​សិន

ចង់​ចេញ​រកស៊ី​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​គិត​លើ​ចំណុច​ទាំង​នេះ​សិន


ធ្វើការច្រើនឆ្នាំហើយចង់ចេញរកសុីដោយខ្លួនឯង តើគួរមើលលើកកត្តារអ្វីខ្លះ។ មានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាធ្វើការអោយគេមិនងាយមាននោះទេទាល់តែចេញរកសុីខ្លួនឯងទើបឆាប់មាន។ ភាគដំបូងនៃការបើកអាជីវកម្មមួយដោយខ្លួនឯងពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់បើអ្នកមិនទាន់មានដើមទុន គ្រប់គ្រាន់ ឬបទពិសោធន៏នោះទេ។អ្នកគួរធ្វើការអោយគេសិនដើម្បីជាបទពិសោធន៏និងសន្សំទុនទុកខ្លះហើយចាប់ផ្តើមពីអាជីវកម្មតូចៗជាមុនសិន៕