គួរ​ធ្វើការងារ​ពីរ​បី​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយឬ​ផ្តោត​តែ​លើ​ការងារ​មួយ

គួរ​ធ្វើការងារ​ពីរ​បី​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយឬ​ផ្តោត​តែ​លើ​ការងារ​មួយ


បើសិនជាយើងចង់សម្រេចការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយវាមានការលំបាក។ ហេតុនេះបើអ្នកចង់សម្រេចគោលដៅឲ្យបានល្អអ្នកគួរតែផ្តោតទៅលើការងារតែមួយ ឬមួយណាដែលចាំបាច់សិន ។ ធ្វើការ2-3កន្លែងក្នុងពេលតែមួយថ្វីត្បិតតែទទួលកំរៃបានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកអាចនិងមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានជំនាញអ្វីអោយពិតប្រាកដ ហើយបើគ្មានជំនាញណាមួយនៅក្នុងខ្លួនទេអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាគ្មានលំនឹងនៅក្នុងជីវិត។