ជំទាវកិត្តិយ៉ា (សំឡេង)

ជំទាវកិត្តិយ៉ា (សំឡេង)


ប្អូន​ប្រុស​ខឹង​និង​ស្អប់​បង​ស្រី​ខ្លួន​ឯង ដែល​មិន​ព្រម​ឱ្យ​លុយ​ចាយ​គ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែ​ពេល​បង​ស្លាប់​ទៅ ទើប​ដឹង​ខ្លួន​ថា​ បង​ធ្វើ​អ្វីៗ​គ្រប់​យ៉ាង​គឺ​ដើម្បី​អនាគត​ប្អូន។