ចចក (សំឡេង)

ចចក (សំឡេង)


ដោយ​សេចក្តី​លោភ​លន់ និង ល្ងង់​ខ្លៅ ចចក​បាន​ចាញ់​​បោក​​ពួក​កំពឹស ត្រី ក្តាម ខ្យង។ ជាការសងសឹក ចចក​បាន​បបួល​សត្វ​តូច​ធំ ដើម្បី​បាច​ទឹក​បឹង។ ចុង​ក្រោយ ពួក​សត្វ​ទាំង​នោះ​ទទួល​លទ្ធ​ផល ដែល​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់​។