រឿង គ្រួសារ​ល្ងង់ (សំឡេង)

រឿង គ្រួសារ​ល្ងង់ (សំឡេង)


បុរស​ម្នាក់​ចង់​បាន​ប្រពន្ធ ដែល​ជា​កូន​ស្រី​អ្នក​បិទ​ស្រា។ ដោយ​សារ​គ្រួសារ​នោះ​ល្ងង់​ពេក ទើប​បុរស​ពនេចរ​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​មុខ​ទៀត ដោយ​បាន​សន្យា​ថា បើ​គេ​បាន​ជួប​នឹង​អ្នក​ល្ងង់​ជាង​គ្រួសារ​នេះ គេ​នឹង​ត្រឡប់​មក​រៀប​ការ​ជាមួយ​កូន​អ្នក​បិទ​ស្រា​វិញ។