ចៅ​អាចម៍សេះ (សំឡេង)

ចៅ​អាចម៍សេះ (សំឡេង)


បុរស​ឃ្វាល​សេះ​ម្នាក់ តែង​តែ​ប្រមូល​អាចម៍​សេះ​ទុក​ក្នុង​ការុង​រាល់​ថ្ងៃ។ លុះ​មាន​ថ្ងៃ​មួយ​គេ​ផ្ញើ​អាចម៍​សេះ​នោះ​ទៅ​ស្ដេច​ស្រុក​ចិន អាចម៍​សេះ​នោះ​ក៏​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ដុំ​មាស​ទាំង​អស់។ ស្ដេច​ចិន​ក៏​ផ្ញើ​បុត្រី​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត ឱ្យ​មក​បុរស​ឃ្វាល​សេះ​វិញ។ បុរស​ឃ្វាល​សេះ​និង​បុត្រី​ស្ដេច​ចិន​ក៏​រស់​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​យ៉ាង​សុខ​សាន្ត។