រឿង មនុស្ស​លោក (សំឡេង)

រឿង មនុស្ស​លោក (សំឡេង)


គ្រួសារ​មួយ​ឃើញ​កូន​គេ​ជីក​ដំឡូង​បាន​មាស​បាន​ប្រាក់ ក៏​បញ្ជា​ឱ្យ​កូន​ស្រី​ខ្លួន​ទៅ​ដែរ តែ​ពេល​ទៅ​ដល់​ផ្ទះ មិន​ឃើញ​មាស បែរ​ជា​សុទ្ធ​តែ​ពស់​វែក ចឹក​ស្លាប់​ទាំង​គ្រួសារ​ក្នុង​គ្រា​នោះ​ទៅ។