មេរោគអ្វីខ្លះកំពុងយាយីផ្នត់គំនិតយុវជនបច្ចុប្បន្ន ដោយ ហួត ជា

មេរោគអ្វីខ្លះកំពុងយាយីផ្នត់គំនិតយុវជនបច្ចុប្បន្ន ដោយ ហួត ជា


មេរោគអ្វីខ្លះកំពុងយាយីផ្នត់គំនិតយុវជនបច្ចុប្បន្ន ដោយ ហួត ជា លោកជាម្ចាស់ដ៉េប៉ូ លក់សម្ភារៈសំណង់ដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។