ប្រជាប្រិយភាពត្រីសាលម៉ុនក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា ដោយលោក ម៉ៅ វុត្ថា

ប្រជាប្រិយភាពត្រីសាលម៉ុនក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា ដោយលោក ម៉ៅ វុត្ថា


នៅពេលនិយាយពីឈ្មោះថៅកែត្រីសាលម៉ុនស្រស់ នាំចូលពីក្រៅប្រទេសនោះ គឺគេនឹងនឹកឃើញដល់ឈ្មោះ លោកម៉ៅ វុត្ថា ដែលជាសហគ្រិនឆ្នើមមួយរូបនៅកម្ពុជា។ ថ្ងៃនេះ លោកម៉ៅ វុត្ថា បាន ប្រាប់អំពីប្រជាប្រិយភាពត្រីសាលម៉ុនក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា។