កែវ ឡង់​ឌី ជា​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​​ស្រមោច​ ត្រេឌីង សូលូសិន នឹង Baby​ Outlet

កែវ ឡង់​ឌី ជា​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​​ស្រមោច​ ត្រេឌីង សូលូសិន នឹង Baby​ Outlet


​លោក កែវ ឡង់​ឌី អគ្គនាយកនៃ​ហាង​លក់​ទំនិញ​កុមារ​ Baby Outlet និង​ជា​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​​ស្រមោច​ ត្រេឌីង សូលូសិន សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមុនដំបូងត្រូវគិតទៅលើពាក្យ Solution ឬ ដំណោះស្រាយពីព្រោះអាជីវកម្មដែលល្អនិងជោគជ័យ គឺជាអាជីវកម្មណាដែលជាដំណោះស្រាយជូនអតិថិជន។