អ៊ឹម ច័ន្ទក្រស្នា ជានាយក​សាលា​ចំណេះ​ទូទៅ អរុណរះ

អ៊ឹម ច័ន្ទក្រស្នា ជានាយក​សាលា​ចំណេះ​ទូទៅ អរុណរះ


លោក អ៊ឹម ច័ន្ទក្រស្នា​ មិន​ចង់​​​មាន​បាន​តែ​ម្នាក់​ឯង​នៅ​ទីក្រុង​ទេ លោកជានាយក​សាលា​ចំណេះ​ទូទៅ អរុណរះអន្ដរជាតិ។ ចក្ខុវិស័យរបស់លោកចង់ក្លាយខ្លួនទៅជាសាលាបណ្តុះបណ្តាលធំជាងគេនៅតំបន់ភូមិភាគឦសានដែលមានគុណភាពការអប់រំអាចប្រគួតប្រជែងជាមួយសាលាចំណេះទូទៅនៅឯរាជធានីភ្នំពេញបាន។