កញ្ញា មុន្នីពេជ្រ នាយកគ្រប់គ្រងហាង Tube Cafe

កញ្ញា មុន្នីពេជ្រ នាយកគ្រប់គ្រងហាង Tube Cafe


អាជីវកម្មកាហ្វេមិនមែនចាក់ទឹកយកលុយដូចមតិមួយចំនួនលើកឡើងនោះឡើយបើចង់ឈរជើងយូរអង្វែង។ កាហ្វេថ្នល់ ឬ Tube Cafe បង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរបីរូបចង់បង្កើតរស់ជាតិមួយដែលខ្មែរយើងចូលចិត្ត ដោយផ្តោតទៅលើសេវារហ័ស និង មានបំណងយកម៉ាកយីហោមួយនេះទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរ។