កញ្ញា អុយ អ៊ែលណា នាយិការងហាង T-Shop

កញ្ញា អុយ អ៊ែលណា នាយិការងហាង T-Shop


អាជីវកម្មមួយមិនត្រូវផ្តោតទៅលើតែប្រាក់ចំណូលតែម្យ៉ាងនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើអោយអតិថិជនទទួលបានបទពិសោធន៌ពីហាង និង ផលិតផលផ្ទាល់នេះជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយដែលកញ្ញា អុយ អ៊ែលណា នាយិការងហាង T-Shop បានលើកឡើងស្របពេលដែលហាងប្រភេទនេះរីកដូចផ្សិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។