ជីវិតប្តីប្រពន្ធក្រោយរៀបការហើយនៅឆ្ងាយពីគ្នា

ជីវិតប្តីប្រពន្ធក្រោយរៀបការហើយនៅឆ្ងាយពីគ្នា


តើការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នានេះវាធ្វើអោយទំនាក់ទំនងជីវិតប្តីប្រពន្ធកាន់តែមានការនឹករលឹកគ្នា ឬក៏ធ្វើអោយទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែចាកឆ្ងាយពីគ្នា?