វិធីស្រាស្ត Chat ទៅ Crush

វិធីស្រាស្ត Chat ទៅ Crush


ការ Chat ក៏​ជា​វិធី​មួយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ Crush របស់​យើងអាច​ទោរទន់​ចិត្ត​មក​លើ​យើងក្រៅ​តែ​ពី​ការ​ជួប​មុខ​គ្នា​ផង​ដែរ​។ ដូច្នេះអ្នក​គួរ​តែ​ប្រយ័ត្ន​ប្រជែង​ឲ្យ​មែន​ទែនលើ​ការ​សរសេរនៅក្នុង Chat ទាំង​នោះ។ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះមាន​តិចនិក​ខ្លះ ដែល​អ្នក​គួរ​តែ កុំ​ធ្វើ​ ពេល Chat ទៅ Crush ...