ប្រុសៗចេះ​ធ្វើ​ការងារ​ផ្ទះចរិតស្រីអត់?

ប្រុសៗចេះ​ធ្វើ​ការងារ​ផ្ទះចរិតស្រីអត់?


តាំងពីសម័យកាលមុនៗមកមនុស្សប្រុសមានតួរនាទីជាមេគ្រួសារត្រូវចេញទៅក្រៅដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវិតក្នុងក្រុមគ្រួសារ រីឯស្រ្តីជាមេផ្ទះវិញគឺមានតួនាទីជាមេផ្ទះដែលត្រូវថែរក្សារៀបចំផ្ទះសម្បែង និង រៀបចំម្ហូបចំណីសម្រាប់ស្វារមីនិងកូនៗ ។ ដោយឡែកមកដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នជាសម័យទំនើបបុរសនិងស្រ្តីមានសិទ្ធស្មើរគ្នាគឺមានន័យថាបុរសអាចធ្វើការងារស្រ្តី ហើយស្រ្តីក៏អាចធ្វើការងាររបស់បុរសបានដែរ។ តើចាំបាច់ទេដែលនៅប្រកាន់ពាក្យថាបុរសចេះការងារផ្ទះ ចរិកស្រីនោះ៕