ហេតុអ្វីអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីភាគច្រើនបរាជ័យ?

ហេតុអ្វីអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីភាគច្រើនបរាជ័យ?


មានរឿងអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយការបរាជ័យទាំងនោះ ?​ ចង់បើកអារជីវកម្មមួយគួរស្វែងយល់អោយច្បាស់សិនថាការដំណើរការលើកដំបូងគួរប្រព្រឹត្តទៅបែបណាខ្លះ៕