គនឹ្លះក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន​​មិន​បាច់​​មាន​ដើម​ទុន​ច្រើន

គនឹ្លះក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន​​មិន​បាច់​​មាន​ដើម​ទុន​ច្រើន


សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់បើកអាជីវកម្មមួយដោយខ្លួនឯង ។តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើមិនទាន់មានទុនធំដំុនៅឡើយ?