ធ្វើម៉េចដើម្បីឈប់ចាយលុយអ្នកផ្ទះ

ធ្វើម៉េចដើម្បីឈប់ចាយលុយអ្នកផ្ទះ


ចង់បានឯករាជក្នុងជីវិតជាយុវវ័យ អ្នកត្រូវព្យាយាមឈប់ចាយលុយរបស់ផ្ទះ ។ ត្រូវព្យាយាមសន្សំប្រាក់ កាត់បន្ថយចំណាយមិនចាំបាច់និងរកការងារធ្វើ ហើយវើកហាត់ចំពោះមុខជំនាញដែលខ្លួនស្រឡាញ់អោយបានច្រើននៅពេលដែលអ្នកមានចំណេះជំនាញច្បាស់លាល់អ្នកនិងមានចំណូលសម្រាប់មើលថែខ្លួនឯងបាន៕