ស្វែងយល់ពីការប្រើរបស់ប្រេនៗ

ស្វែងយល់ពីការប្រើរបស់ប្រេនៗ


ដោយសារសង្គមសព្វថ្ងៃជាសង្គមសុីវិល័យគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានរបស់ល្អៗប្រើ ប៉ុន្តែមុននឹងទិញរបស់Brandទាំងនោះអ្នកគួរគិតពីចំណូលរបស់អ្នកជាមុនសិន។​ របស់Brandមានគុណសម្បត្តិល្អៗជាច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើ ក៏ប៉ុន្តែមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថា «ពួកគេជោតាមគ្នា»៕ យល់យ៉ាងម្តេចដែលចំពោះមតិមួយនេះ?