មូលហេតុដែលមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានបាន

មូលហេតុដែលមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានបាន


ធ្វើការយូរឆ្នាំហើយដែរប៉ុន្តែមិនឃើញសល់អីសោះ!!! តើបណ្តាលមកពីកត្តាអ្វីខ្លះ? ការគ្រប់គ្រងចំនូលចំណាយមិនច្បាស់លាល់ជាមូលហេតុចម្បង ដែលធ្វើអោយអ្នកពិបាកក្នុងការសន្សំប្រាក់។ និងកត្តាមួយចំនួនផ្សេងទៀត...។