រៀបការរួចគួរបង្កើតកុងធនាគាររួមឬយ៉ាងណា?

រៀបការរួចគួរបង្កើតកុងធនាគាររួមឬយ៉ាងណា?


ជាគូរស្វាមីភារិយាថ្មីថ្មោងមានបាននិយាយគ្នាហើយឬនៅចំពោះការដាក់លុយក្នុងកុងធនាគាររួមឬដោយឡែកពីគ្នា? តើការដាក់ប្រាក់ក្នុងកុងធនាគាររួមមានផលប្រយោជន៏យ៉ាងម្តេច ហើយការដាក់ដោយឡែកពីគ្នាយ៉ាងម៉េចវិញ??