គួរគិតបែបណាមុនសម្រេចចិត្តរៀបការ

គួរគិតបែបណាមុនសម្រេចចិត្តរៀបការ


គ្រប់គ្នាតែងគេងមិនផុតពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេ ប៉ុន្តែតើយើងគួរគិតបែបណាទើបអាចជ្រើសរើសដៃគូរជីវិតមួយដែលល្អបាន និង មិនខកបំណងទៅពេលក្រោយ។