ការទប់ស្កាត់ការបំពានរូបរាងកាយនិង​ផ្លូវភេទ​ទៅ​លើ​នារី

ការទប់ស្កាត់ការបំពានរូបរាងកាយនិង​ផ្លូវភេទ​ទៅ​លើ​នារី


ការបៀតបៀនផ្លូវភេទគឹសំដៅទៅលើទង្វើរទាំងឡាយណាដែលអ្នកទទួលមិនពេញចិត្តហើយមានអារម្មណ៏ថាភ័យខ្លាចទាំងនោះហៅថាជាការបៀតបៀនផ្លូវភេទ។