ប្រុសៗមិនចេះផឹកស្រាមិនសូវមានគេរាប់អាន

ប្រុសៗមិនចេះផឹកស្រាមិនសូវមានគេរាប់អាន


ជាធម្មតាមនុស្សប្រុសយើងអោយតែជុំគ្នាម្តងៗបើមិនបានផឹកដូចជាមិនសូវស្និតស្នាល ហើយបើអ្នកមិនចេះផឹកទៀតនោះមិនមែនមានន័យថាគេមិនរាប់រកនោះទេ ប៉ុន្តែបើយើងយល់ពីកាលៈទេសៈពេលខ្លះយើងគួរតែចូលរួមជាមួយគេម្តងម្កាលដែរព្រោះបើអត់សោះក៏វាមិនកើតដែរ៕