នារីស្អាតបែបធម្មជាតិនិងស្អាតដោយកែសម្ផស្ស

នារីស្អាតបែបធម្មជាតិនិងស្អាតដោយកែសម្ផស្ស


នារីដែលស្អាតដោយធម្មជាតិ និង ស្អាតដោយកែសម្ផស្សមានភាពទាក់ទាញខុសប្លែកពីគ្នាហើយការកែសម្ផស្សមានហានិភ័យឬមួយយ៉ាងណា?