នារីដើរលេងពេលយប់

នារីដើរលេងពេលយប់


ទស្សនះមួយលើកឡើងថាមនុស្សស្រីដែលដើរលេងពេលយប់វាមិនល្អ ជាការពិតណាស់ព្រោះមនុស្សស្រីដែលដើរលេងយប់អាចប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួនដែលស្រីៗគ្រប់គ្នាតែងតែខ្លាច ។ ហើយបើមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តដើរលេងពេលយប់នឹងមានមនុស្សមួយចំនួនគិតមិនល្អមកលើខ្លួនជាមិនខាន ប៉ុន្តែក៏មិនប្រាកដដែលថាអ្នកដែលនិយាយពីគេនោះល្អជាងគេ៕