៥ចំនុចនាំឲ្យជីវិតបរាជ័យ

៥ចំនុចនាំឲ្យជីវិតបរាជ័យ


ពេលវេលាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប ពិសេសសម្រាប់យុវវ័យបើយើងប្រើពេលវេលាខុសយើងនិងមានវិបដិសារីអស់មួយជីវិត។ កំុសប្បាយហួសព្រំដែនព្រោះពេលវេលាមិនរង់ចាំយើងនោះទេត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៏ទាន់យើងនៅមានកំលាំងនោះយើងនឹងមិនស្តាយក្រោយនោះទេទោះលទ្ធផលមិនសមដូចបំណងក៏ដោយក៏យើងបានប្រឹងធ្វើវារួចអស់ហើយដែល។ មានមនុស្សមួយចំនួនកំពុងតែស្តាយពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅ៕