ការគ្រប់គ្រងកំហឹង

ការគ្រប់គ្រងកំហឹង


ការគ្រប់គ្រងកំហឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ព្រោះបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងកំហឹងខ្លួនឯងបានទេអ្នកអាចនឹងបាត់បង់របស់ដែលមានតម្លៃសម្រាប់អ្នក បាត់បង់កេត្តិយស និងអាចក្លាយជាឃាត្តករក៏ថាបាន៕ ធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់ខ្លួនឯងបាន?