សម្តីម៉ែមិនដែលខុស

សម្តីម៉ែមិនដែលខុស


ពាក្យមួយដែលគេតែងតែនិយាយគឺ«ម្តាយជេទៅហៅមក»។ ម្តាយគឺជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតមុនយើងដូចនេះគ្រប់ពាក្យពេជទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ឬស្តីបន្តោសមកកាន់យើង គឹសុទ្ធសឹងតែអោយយើងបានល្អ។