ចោរ​ចិត្ត​ជា​

ចោរ​ចិត្ត​ជា​


ចោរ​ចិត្ត​ជា ធ្លាប់​លួច​គេ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​តាំង​ពី​តូច​រហូត​ដល់​ធំ​ពេញ​កំលោះ។ ថ្ងៃ​មួយ​គេ​បាន​ជួយ​បុរស​ម្នាក់​ឱ្យ​បាន​ធ្វើ​ជា​ចៅហ្វាយ​ខេត្ត ហើយ​បន្ទាប់​មក​បាន​ធ្វើ​ដល់​ថ្នាក់​យមរាជ។ ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ​បាន​ក្លាយ​ជា​សម្លាញ់​នឹង​គ្នា​តរៀងទៅ។