អា​កុហក​ស៊ី​

អា​កុហក​ស៊ី​


ដោយ​សារ​តែ​ចង់​ស៊ី​ពេក អាកុហក​ស៊ី​សុខ​ចិត្ត​កុហក​ម៉ែ។ ក្រោយ​មក​ក៏​កុហក​មា​ដើម្បី​រួច​ជីវិត ដល់​ចុង​បញ្ចប់​ជួប​ដៃ​គូ រក​ស៊ី​ដើរ​កុហក​គេ​រហូត​តទៅ​។