Sherlock Holmes

Sherlock Holmes


Sherlock Holmes គឺ​ជា​អ្នក​ស៊ើប​អង្កេត​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​មួយ​រូប ដែល​អ្នក​ណាៗ​ក៏​ស្គាល់​ដែរ។ គេ​តែង​តែ​ជួយ​ដោះ​ស្រាយ​រឿង​ក្ដី​របស់​អ្នក​គ្រប់​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​មិត្ត​សម្លាញ់​ម្នាក់​ទៀត​ឈ្មោះ Watson។