ដង្កូវ​និង​ក្អែក

ដង្កូវ​និង​ក្អែក


ក្អែក​ចង់​ស៊ី​ដង្កូវ ក៏​ហើរ​ទៅ​ជិត ដង្កូវ​បាន​ដាក់​ប្រស្នា​ទៅ​ឱ្យ​ក្អែក តែ​ក្អែក​ដោះ​ប្រស្នា​មិន​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ ដង្កូវ​ឆ្លាតវៃ​ក៏​ជួយ​ជីវិត​គ្រា​នោះ​ទៅ។