តម្លង់៧សន្ដាន

តម្លង់៧សន្ដាន


មនុស្ស​ក្នុង​គ្រួសារ​ប្រាំពីរ​នាក់​ និយាយ​មិន​ចុះ សម្រុង​គ្នា​ ម្នាក់​និយាយ​រឿង​ផ្សេង ម្នាក់​និយាយ​រឿង​ផ្សឹង​ ធ្វើ​កើត​ជា​រឿង​ និយាយ​ស្ដាប់​គ្នា​មិន​បាន​។