បញ្ជាមរណៈ

បញ្ជាមរណៈ


រឿង​រ៉ាវ​ក្នុង​ពិភព​គុន​និយម​ចិន ​តំណាល​ពី​បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​មេ​បក្ស​ចេញ​បញ្ជា​ឱ្យ​តាម​សម្លាប់ ព្រោះ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​កំហុស​មួយ​ដ៏​ធំ​មិន​អាច​លើក​លែង​ឱ្យ​បាន។ គេ​ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​ក្នុង​បក្ស​ចោទ​ថា​បាន​រំលោភ​លើ​កូន​ស្រី​តែ​មួយ​គត់​របស់​មេ​បក្ស តែ​ការ​ពិត​មនុស្ស​ដែល​ធ្វើ​អំពើ​គ្មាន​សីលធម៌​ពិត​ប្រាកដ​ គឺ​ជា​បងប្អូន​របស់​គេ​ទៅ​វិញ។