និស្សិត​ពេទ្យ​ឆ្នាំ​ទី​៤

និស្សិត​ពេទ្យ​ឆ្នាំ​ទី​៤


តុង​អាយុ​២២ ឆ្នាំ​ជា​និស្សិត​ពេទ្យ​ម្នាក់​តែ​ដល់​ឆ្នាំ​ត្រូវ​ចុះ​យាម​តាម​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ដូច​សិស្ស​ឯ​ទៀត​ដែរ​។ ពេល​ចុះ​ទៅ​យាម ២​យប់​ដំបូង​តុង​ត្រូវ​វិញ្ញាណ​ខ្មោច​ស្រី​ម្នាក់​តាម​លង​មិន​ឈប់​សោះ។ តុង​ចាប់​ផ្ដើម​ឆ្ងល់​នឹង​ការ​លង​មិន​ឈប់​របស់​ខ្មោច ក៏​យក​រឿង​នេះ​ទៅ​ប្រាប់​មិត្តភ័ក្ដិ ហើយ​ពួកគេ​ទៅ​ជួប​គ្រូ​ចូល​រូប​ដើម្បី​អាច​ទាក់ទង​ជាមួយ​ខ្មោច​បាន។ ពេល​ដែល​បាន​ជួប​និយាយ​ជាមួយ​ខ្មោច​ស្រី​នោះ​ហើយ ទើប​តុង​និង​គ្នីគ្នា​បាន​ដឹង​​រឿង ហើយ​ក៏​បាន​ជួប​រឿង​ដ៏​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នឹង​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​មួយ​ផង​ដែរ។