វិល​រក​ស្នេហ៍​ចាស់​នៅ​ថ្នាក់​ពិសេស

វិល​រក​ស្នេហ៍​ចាស់​នៅ​ថ្នាក់​ពិសេស


ដ្រ័រលួច​ស្រឡាញ់​អូប្ល៉ីខ្លាំង​ណាស់​ តែ​ដោយសារ​ថ្ងៃមួយ​ដ្រ័រ​​បាន​ឃើញ​អូប្ល៉ី​ត្រូវ​បុរស​ម្នាក់​ទៀត​សារភាព​ស្នេហ៍ ទើប​ដ្រ័រ​ព្យាយាម​គេច​ចេញ​ពី​អូប្ល៉ី​ ព្រោះ​តែ​គេ​ទ្រាំ​មិន​បាន​​នឹង​​ឃើញ​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​ទៅ​ស្រឡាញ់​អ្នក​ផ្សេង​​។ មិន​ដឹង​ថា​ចៃដន្យ​ឬ​និស្ស័យ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ដ្រ័រ​និង​អូប្ល៉ី​ជួប​គ្នា​ម្ដង​ទៀត​ ក្នុង​ថ្នាក់​ពិសេស​។