ជីវិតយុវវ័យ និង ការលះបង់

ជីវិតយុវវ័យ និង ការលះបង់


រឿង​មួយ​នេះ​គឺ​សរសេរ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​បណ្ដុះ​គំនិត​វិជ្ជមាន​របស់​ខ្លួនឯង​ យល់​ពី​បទពិសោធន៍​ជីវិត​ ហើយ​ឱ្យ​អ្នកអាន​យល់ថា​ រឿង​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន​យើង​គឺ​សុទ្ធតែ​ជា​មេរៀន​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​យើង​គ្រប់​គ្នា។