ថ្ងៃដែលអូនឈឺចាប់

ថ្ងៃដែលអូនឈឺចាប់


ជីវិត​ប្ដី​ប្រពន្ធ​ដែល​ទើប​តែ​រៀបការ​ថ្មី​ថ្មោង​ ត្រូវ​បាន​ក្រៀម​ស្រពោន​ទៅ​តាម​ពេលវេលា។ ថ្ងៃមួយ​វិឆ្ឆ័យ​បាន​ប្រាប់​រីម៉ា​ថា​ត្រូវ​ឡើង​ទៅ​មើល​ការងារ​នៅ​ភ្នំពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​ តែ​មួយ​អាទិត្យ​កន្លង​ផុត​ទៅ​គេ​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​ត្រឡប់​មក​វិញ។ រីម៉ា​បាន​ត្រឹម​តែ​អង្គុយ​ចាំ​មើល​ផ្លូវ​ប្ដី​ទាំង​ក្រៀម​ស្រពោន។