ស្នេហាខ្ញុំ

ស្នេហាខ្ញុំ


មិន​មែន​គ្រប់​យ៉ាង​សុទ្ធ​តែ​ល្អ​ដូច​ការ​គិត​នោះ​ទេ។ ​ជួន​កាល​ការ​រំពឹង​ខ្ពស់ពេក​ វា​ក៏​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​អស់​សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ដូច​គ្នា។