កំពូល​យុទ្ធ​សិល្ប៍​ទាំង​ប្រាំ

កំពូល​យុទ្ធ​សិល្ប៍​ទាំង​ប្រាំ


កំពូល​យុទ្ធ​សិល្ប៍​ទាំង​ប្រាំ​គឺ​ជា​ប្រលោម​លោក​ប្រឌិត​តាម​សម័យ​បុរាសណ ម៉ុងហ្គោលី និង​ចិន​ដែល​និទាន​អំពី​កំពូល​បុរស​ប្រាំ​នាក់​ដែល​មាន​យុទ្ធសិល្ប៍​ខ្លាំង​ក្លា​លើស​គេ​ក្នុង​ពិភព​គុណ។