ស្នេហាមួយនៅ New zealand

ស្នេហាមួយនៅ New zealand


យល់សប្ដិ​លើក​ទី​១ ​ ​ ​"​យើង​វង្វេង​ផ្លូវ​ទេ​ដឹង​?" ខ្ញុំ​សួរបងៗ​ដែល​កំពុង​ដើរ​នាំមុខ​ខ្ញុំ​។​ដំណើរ​ស្រាវជ្រាវ​មកកាន់​ព្រៃ​នេះ​ដូចជា​ជ្រៅ​ពេក​ហើយ ខ្ញុំ​ខ្លាច​វង្វេ​ង​ក៏​ភ្លាត់មាត់​និយាយ​អ្វីដែល​មិនគួរ​និយាយ​នៅ​ក្នុងព្រៃ​។