​ស្នូរ​ចាប៉ី​បិសាច

​ស្នូរ​ចាប៉ី​បិសាច


ពាក្យ«​ចាប៉ី​បិសាច» ​ប៉ុន្មាន​ម៉ាត់​នេះ​មាន​អានុភាព​ញ៉ាំង​ឲ្យ​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ញ័រ​រន្ធត់​បាន​។​ ការ​ភ័យ​ខ្លាច​នេះ​គឺ​ដោយ​សារ​តែ​អានុភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​ចាប៉ី​នេះ​អាច​​បង្ក​​ឡើង​​ក្នុងពិភព​គុន។